بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان شهید مفتح ورامین - جهان صنعت نیوز بازدید | جهان صنعت نیوز