تنگناه‌های معیشتی در لایحه بودجه ۹۸
تنگناه‌های معیشتی در لایحه بودجه ۹۸

محسن مولوی – بودجه سالجاری بر شرایط تحریم بسته شد و دولت نیز به موقع و بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است بودجه را به مجلس رسانده است.در بودجه سال ۹۸ رشد حقوق،دستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان ۲۰ درصد بوده و معشیت مردم،امنیت،سلامت،آموزش و حفظ تولید و اشتغال از الویت های بودجه سال ۹۸ می باشد.

جهان صنعت نیوز|تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ،بارزترین مصداق و نمونه عینی فقرزدایی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی محسوب می شود که هدف از وضع تبصره مذکور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی،معطوف نمودن پرداخت یارانه ها به خانوارهای نیازمند و نهایتاً کاهش فقر مطلق در سراسر کشور می باشد.

تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ تحت عنوان اعتبارات مصارف و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نامگذاری شده است که در بخش مصارف هدفمندی آنهم در ردیف های ۱۹الی۲۳ مجموعاً مبلغ۶۲۶۶۱۵ میلیارد ریال بعنوان بخشی از مصارف هدفمندی یارانه ها تعیین شده تا در طول سال ۹۸ بصورت مستقیم و غیر مستقیم درکاهش فقر و فقر زدایی در نقاط مختلف کشور خصوصاً در بین اقشار نیازمند وکم درآمد جامعه نقش و تاثیر بسزایی داشته باشد.بعنوان نمونه موصوف مبلغ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق خانوارهای نیازمند و آسیب پذیر تخصیص یافته تا از طریق افزایش پرداخت به آن دسته از خانوارهای بی بضاعتی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند، بتوان بخشی از مشکلات و تنگناههای معیشتی و اقتصادی آنها را برطرف و مرتفع نمود.

ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۸۸ و مواد۳۹ و۷۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله مبانی مهم قانونی برای تدوین وتصویب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ می باشند.براساس موازین قانونی ذکر شده دولت مکلف است برای رفع فقر و افزایش رفاه در جامعه حداکثر۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمندسازی یارانه ها را در زمینه های مختلف از جمله پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها ،اجراء نظام جامع تامین اجتماعی از طریق توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند واقشار آسیب پذیرجامعه،افزایش حداقل مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی،گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ،پرداخت حق بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست،پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و… هزینه نماید.

اما نکته بسیار مهم و برجسته تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ در راستای فقرزدایی ، موضوع حذف تدریجی فقر مطلق درسطح استانها ازطریق حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی جامعه می باشدکه در نوع خود بی بدیل و یک شیوه جدید و نوینی آنهم در سطوح استانی برای اولین بار بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شود که در بند(۱) تبصره ۱۴بدان اشاره گردیده است و استانداران سراسر کشور مجاز شده اند با هماهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و براساس داده های آماری وتوصیفی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه های نقدی خانوارهای پردرآمد استان خود اقدام کنند و درآمدهای حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف کاهش و حذف فقر در سطح نقاط روستایی و شهری استان مربوطه نمایند،البته کماکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)،سازمان بهزیستی و سایر خانواده های کم درآمد از بند فوق مستثناء می باشند و مثل سنوات گذشته از یارانه نقدی در سال۹۸ نیز بهره مند خواهند شد.

بنابراین افزایش رفاه عمومی در جامعه وکاهش ابعاد مختلف فقر خصوصاً فقر درآمدی و غذایی از جایگاه ویژه وممتازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد که درکانون توجهات اصول۲۹،۳ و۴۳ قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی نظام قرار گرفته است.همچنین یکی از مهمترین و اساسی ترین راهکارهای مقابله با فقر و ریشه کن کردن آن،پیش بینی و اجرای انواع برنامه های حمایتی و هدفمند نمودن برنامه های فقرزدایی در قالب بودجه های سنواتی کشور می باشدکه این امر مهم درتبصره های مختلف لایحه بودجه۹۸ و بطور خاص در تبصره۱۴ توسط دولت لحاظ شده است.

معاون اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری