علی هدیه *

از منظر ساختاری، الگوی «کالا» مشابه سناریوی  اصلاحی شاخص کل، با حفظ سطح حمایتی یک میلیون و 470 هزار واحد الی یک میلیون و 500 هزار واحد در نظر گرفته شده است. در این سناریو اکنون موج E از B در حال شکل‌گیری است که این موج می‌تواند با رسیدن به محدوده خط کانال صعودی رسم‌شده از سال ۱۴۰۰ خاتمه یابد. مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی پیش روی کالا برای خاتمه این موج اصلاحی، محدوده دو هزار تومان است. با خاتمه موج اصلاحیB ، موج صعودی جدید یعنی موج C آغاز شده و تا محدوده میدلاین کانال رسم‌شده، می‌توان انتظار رشد قیمتی سهم را داشت.

* کارشناس بازار سرمایه