علی هدیه *

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی ساختار شاخص دارویی مورد بررسی قرار گرفت، اکنون موج G از ساختار ۷ موجی در حال شکل‌گیری بوده و می‌توان انتظار داشت با خاتمه این موج نزولی، موج صعودی جدید در قالب ایکس موج (در سناریوی ادامه رکود بازار سرمایه تا یک سال آینده) یا موج A از الگوی صعودی جدید (در سناریوی خاتمه رکود بازار سرمایه و آغاز روند صعودی حداقل دو ساله) آغاز خواهد شد. به همین خاطر در تحلیل فعلی، ساختار اصلاحی دو نماد والبر و درازک مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار اصلاحی این دو سهم عینا مشابه با ساختار اصلاحی شاخص دارویی بوده و می‌توان انتظار داشت با خاتمه موج نزولی فعلی در سطوح حمایتی رسم شده، موج صعودی جدید در قالب ایکس موج یا موج A از روند صعودی آغاز شود. مهم‌ترین سطوح حمایتی نماد درازک برای خاتمه موج نزولی فعلی، سطوح استاتیک ۱۱۰۰ و ۱۰۰۰ تومان است و سطوح حمایتی استاتیک پیش‌روی نماد والبر نیز، ۵۵۰ یا ۴۸۰ تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه