علی هدیه *

از منظر میان‌مدت می‌توان الگوی اصلاحی شاخص فلزات اساسی را به صورت سه موجی زیگزاگ در نظر گرفت که اکنون موج B آن در حال شکل‌گیری است. ساختار موج B را می‌توان به صورت الگوی مثلث خنثی در نظر گرفت که اکنون موج پنجم آن یعنی موج E در حال شکل‌گیری است. مهم‌ترین شرط تایید این سناریو، شکل‌گیری موج E در قالب اصلاح زمانی است که در این صورت کف حمایتی 070/1 هزار واحد باید حفظ شود تا پس از آن با خاتمه موج B، موج صعودی C آغاز شده و تا محدوده سقف تاریخی این شاخص، یعنی 4/1 میلیون واحد رشد آن رقم بخورد. تاکید می‌شود، شرط تایید سناریو مذکور، اصلاح زمانی موج E از B است.

* کارشناس بازار سرمایه