علی هدیه *
 
ساختار اصلاحی سهام شرکت سیمان شرق را از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون می‌توان به صورت دیامتریک هفت موجی یا الگوی فلت سه موجی در نظر گرفت که در سناریوی فلت اکنون موج B در حال شکل‌گیری بوده و در سناریوی دیامتریک، اکنون موج ششم یعنی موج F در حال شکل‌گیری است. به همین خاطر از منظر میان‌مدت الگوی سهم پرریسک تلقی شده و انتظار می‌رود حداقل یک موج نزولی دیگر در انتظار سهم باشد که از منظر زمانی همزمان با شروع نزول شاخص کل خواهد بود.

این موج نزولی باعث اصلاح قیمتی حداقل ۲۰ درصدی طی مدت حداقل یک ماه خواهد شد. این سناریوی نزولی صرفا در صورتی باطل خواهد شد که روند صعودی شاخص در سال جاری به تبع شروع سیکل تورمی جدید آغاز شده باشد.
در غیراین صورت نزول قیمتی سهم از منظر میان‌مدت بسیار محتمل است. مهم‌ترین سطوح مقاومت استاتیک پیش‌روی سهم محدوده‌های هزار و هزار و ۲۰۰ تومان است.
* کارشناس بازار سرمایه