علی هدیه *

 ساختار اصلاحی سهم ایران دارو را از مرداد ۹۹ می‌توان همانند اکثریت سهم‌های بازار سرمایه، ساختار ۷ موجی در نظر گرفت که اکنون موج ششم از این ساختار یعنی موج صعودی F در حال شکل‌گیری است. از منظر زمانی این موج صعودی هنوز تکمیل نشده است. در صورتی که روند فعلی قادر به حفظ کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان باشد، می‌توان رشد ۳۰ الی ۴۰ درصدی را تا سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان برای آن متصور شد. این موج صعودی اما یک صعود موقت بوده و همانند ساختار شاخص کل، می‌توان برای آن یک نزول در قالب موج G از دیامتریک در نظر گرفت. این موج نزولی بسته به اینکه از چه محدوده‌ای آغاز شود، می‌تواند نزولی حداقل ۲۰ درصدی را طی مدت حداقل دو ماه برای سهم تصویر کند. با خاتمه این الگوی نزولی، ایکس موج رابط دوی الگو یا روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.

* کارشناس بازار سرمایه