علی هدیه *

الگوی اصلاحی «مثقال طلا» از منظر میان‌مدت در تایم‌فریم ماهانه از جمله الگوهای پرریسک برای ادامه روند صعودی است. بررسی اندیکاتور RSI این روند نیز احتمال وقوع موج نزولی را تقویت می‌کند. موج نزولی ابتدایی در قالب موج A از فلت به مدت هشت ماه ادامه داشته و پس از مدت زمان بیش از هشت ماه، نمودار به صورت روند فرسایشی در حال نزدیک شدن به محدوده قیمتی سقف است. به همین خاطر می‌توان آن را موج اصلاحی B از الگوی فلت در نظر گرفت. این موج صعودی موقت می‌تواند حتی باعث شکست سقف موج قبلی یعنی محدوده قیمتی ۵/۶ میلیون تومان شود. اما نکته حائزاهمیت، موج نزولی پس از آن یعنی موج نزولی C است که در صورت تایید الگوی فلت، حداقل زمان نزول هشت ماه بوده و این نزول حداقل تا سطح قیمتی پنج میلیون تومان ادامه خواهد داشت و در سناریوی خوش‌بینانه حتی امکان نزدیک شدن به کف قیمتی محتمل است.

* کارشناس بازار سرمایه