علی هدیه *

 از منظر موج شماری الگوی اصلاحی نماد «‌پارس» را می‌توان در قالب الگوی ۷ موجی دیامتریک شمارش کرد که اکنون موج نزولی انتهایی یعنی موج G در حال شکل‌گیری است که این موج نزولی می‌تواند تا محدوده حمایتی کف قیمتی سهم به نزول خود ادامه دهد. در صورتی می‌توان انتظار شکست کف قیمتی سهم را داشت که شاخص محدوده حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد را از دست داده باشد. در غیر این صورت با حفظ حمایت یک میلیون و 500 هزار واحد می‌توان انتظار داشت کف قیمتی سهم حفظ شود و با خاتمه این الگوی ۷ موجی، صعود سهم در قالب الگوی پساالگویی یا ایکس موج آغاز شود و هدف پیش روی آن ۲۴۰ تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه