علی هدیه *
 
با بررسی چارت ۱۳۰‌ساله شاخص داوجونز، می‌توان به ساختار منظم سیکل‌های بازار سهام آمریکا پی برد که هر سیکل شامل یک دوره رونق و یک دوره رکود است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سیکل اول به مدت ۳۴ سال، سیکل دوم ۴۰ سال و سیکل سوم ۲۰ سال به طول انجامیده است.

به عبارتی می‌توان کوتاه شدن سیکل‌های زمانی بازار سهام آمریکا را استنتاج کرد و انتظار داشت سیکل کنونی (یعنی سیکل چهارم) حتی کمتر از ۲۰ سال زمان سپری کند. دوره رونق سیکل چهارم در اوایل سال ۲۰۲۲ خاتمه یافته و بنابراین دوره رکود سیکل چهارم آغاز شده است. همچنین تاکنون هر یک از دوره‌های رکود، بیش از ۵۰ درصد مدت زمان رونق ادامه داشته‌اند و به همین خاطر می‌توان انتظار رکود حداقل دو ساله در سناریوی خوش‌بینانه را داشت. همچنین در سناریوی بدبینانه می‌توان انتظار دوره رکودی ۵ ساله را (تا سال ۲۰۲۷) برای بازار سهام آمریکا داشت.

* کارشناس بازار سرمایه