علی هدیه *

الگوی اصلاحی شاخص بیمه را می‌توان در قالب الگوی دیامتریک ۷ موجی جمع‌شونده‌ای در نظر گرفت که اکنون موج نزولی انتهایی آن یعنی موج G در حال شکل‌گیری است. این موج نزولی هنوز حداقل زمانی مورد انتظار را تکمیل نکرده و به همین خاطر می‌توان انتظار داشت الگوی اصلاحی آن در قالب اصلاح زمانی یا قیمتی ادامه داشته باشد. در صورتی که اصلاح قیمتی آن ادامه‌دار باشد، می‌توان سطوح حمایتی ۵۲ و سپس ۴۸ هزار واحد را برای آن در نظر گرفت. با خاتمه الگوی مذکور، ایکس موج یا حرکت پساالگویی آغاز شده و می‌توان انتظار شکست سقف موج F و سپس رشد تا سطح سقف موج D (محدوده ۷۵ هزار واحد) را از آن انتظار داشت.

* کارشناس بازار سرمایه