علی هدیه *

از منظر بلندمدت صعود شاخص کل هم‌وزن از سال ۱۳۹۷ به مدت ۱۱۸ هفته ادامه داشته و این صعود تا سطح ۵۴۰ هزار واحد تداوم یافته است. به همین خاطر موج اصلاحی پس از آن، حدودا به مدت ۱۱۸ هفته ادامه داشته و تاکنون ۹۴ هفته ادامه داشته و می‌توان انتظار داشت حداقل هشت هفته آینده نیز ادامه داشته باشد. به همین خاطر سناریوی میان‌مدت آن به صورت نزولی شمارش شده و می‌توان انتظار داشت حداقل یک موج نزولی دیگر در انتظار این شاخص بوده و این نزول می‌تواند از سطوح ۴۵۰ الی ۴۷۰ یا حداکثر ۵۰۰ هزار واحد آغاز شود. با شروع موج نزولی بعدی حداقل تا سطح ۴۰۰ هزار واحد و سپس ۳۷۰ هزار واحد می‌تواند طی دو ماه نزول آن ادامه داشته باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به شیب نزول کمتر شاخص کل هم‌وزن نسبت به شاخص کل می‌توان نتیجه گرفت با خاتمه روند اصلاحی بازار سرمایه رشد بعدی بازار با رشد شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در ابتدا سهم‌های با ارزش بازار پایین‌تر روند صعودی خود را شروع خواهند کرد.

* کارشناس بازار سرمایه