علی هدیه *
 
شاخص فرآورده‌های نفتی بدون در نظر گرفتن الگوی آغاز شده از سال ۱۳۹۹، اصلاح خود را به صورت اصلاح زمانی ادامه داده و در صورتی که قادر به حفظ سطوح حمایتی ۶ یا ۶/۵ میلیون واحد باشد، می‌توان انتظار داشت پس از آن رشد مجددی را در قالب موج صعودی جدید که اکنون موج C فرض شده، آغاز کند.

با توجه به ابهام ساختار کلی از شمارش کلی ساختار از سال ۱۳۹۹ خودداری شده و مهم‌ترین شرط برای تایید سناریوی مذکور، عدم شکست سطح حمایتی ۶/۵ میلیون واحد است.
این سطح حمایتی مشابه سطح یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی شاخص کل بوده که در صورت عدم شکست سطوح مذکور، می‌توان انتظار شروع روند صعودی جدید را داشت. با خاتمه موج اصلاحی فعلی شاخص فرآورده‌های نفتی، هدف پیش‌رو محدوده ۹ میلیون واحد خواهد بود.

*کارشناس بازار سرمایه