علی هدیه * 

شاخص صنعت رادیویی شامل نمادهای اخابر و همراه است و از منظر ساختاری هم مشابه با ساختار همراه و اخابر است. در تحلیل‌های قبلی نماد همراه مورد بررسی قرار گرفت و در این تحلیل نماد اخابر همراه با شاخص این صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ساختار اصلاحی آغازشده از مرداد ۱۳۹۹ مشابه با ساختار شاخص‌کل در قالب دیامتریک ۷ موجی قابل شمارش است که اکنون موج (b) از F یا موج G از دیامتریک (با احتمال کمتر) در حال شکل‌گیری است. با رسیدن موج نزولی فعلی به کف حمایتی موج F می‌توان انتظار شروع رشد موقتی را در قالب موج (c) از F یا A از ساختار صعودی جدید داشت. این رشد می‌تواند از سطح حمایتی فعلی در سناریوی خوش‌بینانه یا سطح حمایتی ۵۴۵ تومان (برای نماد اخابر) و سطح ۴ هزار واحد (برای شاخص رادیویی) در سناریوی بدبینانه آغاز شود.

 همچنین هدف‌های قیمتی پیش‌رو برای شاخص این صنعت و ۲ نماد مذکور، سقف تشکیل شده توسط موج ششم یعنی موج F از دیامتریک است که به عنوان هدف حداقلی می‌تواند در نظر گرفته شود.  نکته حائز اهمیت در خصوص تحلیل شاخص رادیویی و به تبع نماد‌های این گروه یعنی مخابرات و همراه، شیب بالای ساختار نزولی یعنی دیامتریک ۷ موجی است که مهم‌ترین نقطه ضعف این ساختار‌ها تلقی می‌شود.

*کارشناس بازار سرمایه