دکتر سید جلال ابراهیمی *

دور شو، از قال وقیل و عمر و زید

وا  رها  خود  را  از  صیاد  و صید

کوه   قاف  آمد  نشان  از  زندگی

از  صعوبت  در  صعود‌، لغزندگی

بر  نوک   قافش  رسیدن قربت است

در صعودش همت است و غیرت است

اشتیاق   و  شوق اگر با   تو   نبود

کی   شوی   نایل به اشراق وجود

گر نکندی  سنگ قاف با کاف و نون

نقش  «هو»  را  کی زنی بر بیستون

* مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه