علی هدیه *

 شاخص صنعت لاستیک از منظر ساختاری، مشابه با ساختار شاخص کل و سایر شاخص‌های صنایع، در قالب دیامتریک ۷ موجی شمارش شده که اکنون موج نزولی انتهایی یعنی موج نزولی G در حال شکل‌گیری است و می‌توان با خاتمه این ساختار ۷ موجی دیامتریک، انتظار شروع موج صعودی جدید- که می‌تواند ایکس موج یا موج A  از روند صعودی جدید باشد- را داشت.

مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی برای خاتمه این موج نزولی، محدوده‌های حمایتی ۱۶۰ و ۱۴۰ هزار واحد خواهد بود و نحوه شکل‌گیری الگو در هر یک از محدوده‌های حمایتی، تعیین‌کننده زمان خاتمه الگوی اصلاحی خواهد بود.

در این میان باید گفت ساختار اصلاحی نماد پکویر در این صنعت نیز عینا مشابه با ساختار شاخص صنعت لاستیک در حال حرکت است و مهم‌ترین سطوح حمایتی برای خاتمه الگوی دیامتریک در این نماد، محدوده‌های ۳۵۰ و ۲۸۰ تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه