علی هدیه *

مشابه سناریوی اصلاح زمانی شاخص کل با حفظ کف حمایتی یک میلیون و۴۷۰ هزار واحد الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد طی یک ماه آتی را می‌توان از منظر ساختاری، برای شاخص صنعت شیمیایی و به تبع آن، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان در نظر گرفت.

اکنون موج E از B در حال شکل‌گیری بوده و در صورتی که اصلاح آن قادر به حفظ کف قیمتی ۲ هزار و ۷۰۰ الی ۳ هزار تومان باشد، می‌توان انتظار داشت اصلاح آن به صورت زمانی بوده و پس از خاتمه این فاز اصلاحی همزمان با شروع صعود شاخص کل، روند صعودی این سهم آغاز شود. هدف پیش روی آن، محدوده مقاومتی ۵ هزار تومان خواهد بود. در غیر این صورت با از دست دادن سطح حمایتی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و شروع اصلاح قیمتی، نوع سناریو تغییر خواهد یافت.

* کارشناس بازار سرمایه