علی هدیه * 
 
از منظر ساختاری می‌توان الگوی میان‌مدت شرکت پتروشیمی غدیر را الگوی فلت ۳ موجی یا مثلث ۵ موجی در نظر گرفت که اکنون موج دوم از این ساختار یعنی موج B در حال شکل‌گیری بوده و با خاتمه موج صعودی فعلی، موج نزولی بعدی در قالب موج C آغاز خواهد شد. این موج نزولی در صورتی که ساختار شتابدار داشته باشد، الگوی فلت و در صورتی که ساختار کارکشن داشته باشد، الگوی مثلث آن تایید خواهد شد. با تایید الگوی مذکور حداقل زمان مورد نیاز برای ادامه ساختار نیز مشخص می‌شود.

مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی برای خاتمه موجB ، محدوده‌های ۱۰ و ۱۲ هزار تومان است که با توجه به نوع واگرایی ایجادشده، نزول مذکور از هر یک از سطوح مذکور می‌تواند آغاز شود. در صورت شروع موج سوم یعنی موج نزولی C هر یک از اهداف حمایتی ۸ و ۷ هزار تومان به عنوان هدف قیمتی سهم در نظر گرفته خواهند شد.


* کارشناس بازار سرمایه