علی هدیه *

الگوی میان‌مدت دلار (از اواسط سال ۱۳۹۹) در قالب الگوی ۳ یا ۵ موجی قابل شمارش است که در هر صورت در وضعیت فعلی موج سوم از این الگوی اصلاحی، یعنی موج C در حال شکل‌گیری است.

اعم از اینکه الگوی آن به صورت ۳ یا ۵ موجی باشد، موج سوم حداقل به میزان موج ابتدایی یعنی A زمان سپری خواهد کرد و زمان موج ابتدایی به مدت ۱۳۴ روز کاری بوده است. به همین خاطر انتظار می‌رود که از منظر زمانی موج فعلی حداقل تا اوایل تابستان سال‌جاری ادامه داشته باشد. همچنین مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی فعلی برای شروع نزول دوباره، محدوده‌های 28 هزار و 500 و ۳۰ هزار تومان است که می‌تواند باعث نزول مجدد تا سطح بیست و پنج هزار و 500 تومان شود؛ اما شکست این محدوده حمایتی بعید بوده و احتمالا کف قیمتی دلار در این سطح خواهد بود. اما در هر صورت در صورت شکست این محدوده حمایتی، می‌توان نزول تا ۲۳ هزار تومان را در نظر گرفت.

*کارشناس بازار سرمایه