دکتر حسن فضلي *  قطار تغييرات حوزه‌هاي مختلف وزارت بهداشت، در نخستین ايستگاه معاونت جديد درمان، به مرکز پيوند و درمان بيماري‌ها رسيد. در اين تغيير دکتر مهدي شادنوش دانشيار گروه تغذيه باليني انستيتو تغذيه ايران با بيش از بيست و اندي سال تجربه مديريتي در حوزه‌هاي مختلف نظام سلامت، جايگاه خود را به عضو ديگري از خانواده بهداشت و درمان واگذار کرد.

اينکه تغييرات در سطوح مختلف در ادوار مختلف، به درست و يا نادرست، جزئي از حقوق اداره‌کنندگان وزارتخانه‌ها تلقي مي‌شود، امري ساري و جاري است. ولي نوع تغييرات و انتخاب افراد، در ادوار گوناگون، بيان‌کننده نوع نگاه مديريتي تيم حاکم بر آن وزارتخانه و دستگاه نيز است. بخش قابل توجهي از دست‌اندرکاران صاحب‌نام و با‌تجربه مديريتي، شهادت مي‌دهند که دکتر شادنوش در هر حوزه و مسووليتي که قرار داشته به آن حوزه، وجاهت، متانت و ارتقا مي‌دهد؛ شاهد مثال آن، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، شعب بين‌الملل، منطقه آزاد چابهار و بسياري از حوزه‌هاي ديگر است. مرکز پيوند و بيماري‌هاي وزارت بهداشت نيز، از اداره‌اي بي‌نام و نشان قبل از حضور دکتر شادنوش، به يکي از مهم‌ترین مراکز درماني وزارت بهداشت تبديل و بيماران خاص و خانواده‌هاي آنان‌، به اين يقين رسيده بودند که دستي توانمند و امين، دردآشنا و مدير، اداره اين مرکز را برعهده دارد. بسي جاي تاسف است که حتي در وزارتخانه‌هاي تخصصي که سياست در آن معني و جاي ندارد، متاسفانه درگير نگاه بسته‌اي شده است که حتي به نيروهاي خودي اصولگرا نيز به دليل درک درست، داشتن توان مديريتي بالا، ولي اهل تسامح و نگاه مثبت به تمامي افکار و ديدگاه‌ها، اجازه تداوم خدمت به نيازمندان داده نمي‌شود. دکتر شادنوش عزيز، استاد ارجمند و گرامي خدا قوت و دعاي بيماران خاص بدرقه راهتان.

* متخصص قلب و عروق