علی هدیه *

همان طور که در تحلیل ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۵۹ روزنامه جهان صنعت) ساختار قیمت جهانی اوره مورد بررسی قرار گرفت، انتظار می‌رفت با تکمیل مدت زمان اصلاح موج B (مستطیل قرمزرنگ سمت راست (در تصویر اول) ریزش قیمت اوره در قالب موج C آغاز شده و این نزول تا کف قیمتی موج A یعنی سطح ۵۰۰ دلار ادامه داشته باشد.  اکنون نزول اوره تا محدوده ۵۰۰ دلار ادامه داشته ‌و می‌توان انتظار رشد موقت آن را از سطح ۵۰۰ یا ۴۵۰ دلار داشت. در صورت وقوع موج صعودی D (ساختار ۵ یا ۷ موجی) می‌توان انتظار رشد تا سطح ۶۰۰ دلار به عنوان هدف اول و سطح ۷۰۰ دلار به عنوان هدف دوم را داشت.

* کارشناس بازار سرمایه