به گزارش جهان صنعت نیوز:  براساس گزارش مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم تیرماه ، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۲۷.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ١.٤ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٣.٦ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ٥٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٤.٢ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ٥٠.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ٤٠.٢ درصد است.

وضعیت نرخ تورم خانوارهای شهری استان‌ها در تیرماه 

در تیر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۲۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٦ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به لرستان با ٦.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های­ سمنان و سیستان و بلوچستان با ١.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به ایلام با ٥٢.٧ درصد با و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ٤٩.٩ درصد و کمترین آن  مربوط به  استان قم با ٤٠.١ درصد است.

وضعیت نرخ تورم خانوارهای روستایی استان‌ها در تیرماه 

در تیر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۴۷ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.٤ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ٥٩.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٤٠.٥ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ٥٣.١درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٤١.٨ درصد است.