سخنان جنجالی جهانگیری در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶
سخنان جنجالی جهانگیری در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

اظهارات جنجالی و مهم اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

جهان صنعت نیوز|