دکتربهروز برومند * امروز درخبرها آمده بود که تاکنون بیش از شش هزار نفر ازکادردرمان دردنیا ازجمله تعداد قابل توجهی ازهمکاران پزشک وجامعه پرستاری وکادردرمان، جان خود را دراثرابتلا به بیماری کرونا از دست داده اند.ضمن اینکه شانزده استان در کشورایران دروضعیت قرمزمیباشند. از میان کسانی که درپی بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند در سراسر دنیا شمار بیماران نارسائی کلیه چشمگیر میباشد.

بررسی های میدانی همکاران در ایران نیزنشان می دهد شماربیمارانی که با همودیالیز نگهدارنده زندگی مینمایند ودچار بیماری کرونا شده اند روبه افزایش بوده و این خود خطر درگیری درمانگران این بیماران را زیادترمینماید.یکی ازراه های پیشنهادی برای کاستن خطرآلوده شدن به ویروس بیماری کرونا از این بیماران مانند همه مردم زیاد نمودن فاصله اجتماعی ورفت و آمد کمتربیمارانی که با همودیالیز نگهدارنده زندگی مینمایند به بخش های همودیالیز بیمارستان ها میباشد.

گذشته ازدرمان جایگزینی کلیه های نارسا،با پیوند کلیه که امید بخش ترین راه بازگشت بیماران درگیر با نارسائی کلیه به شیوه بهترزندگی با تندرستی بیشتر میباشد، برای بیمارانی که نتوانسته اند با پیوند کلیه به زندگی بهتر بازگردند راهکاردیگردرمان با همودیالیز نگهدارنده در منزل خود میباشد.از سال ۲۰۱۹ میلادی در آمریکا دریک برنامه ۲۵ ساله پیشنهاد شده برای آنکه روند زندگی بیماران بهتر شود بیماران نارسائی کلیه در منزل خود با همودیالیز نگهدارنده به زندگی بهتر بازگردند .

نشان داده شده که در دراز مدت درمان باهمودیالیز نگهدارنده درمنزل برای بیمار بهتر بوده و تندرستی بیشتری ببار آورده واز هزینه زیاد درمان با همودیالیزدربیمارستان برای فرد یا سازمان پرداخت کننده هزینه درمان کاسته خواهد شد. اکنون نه برای دست آوردهای درازمدت و بهتر نمودن شیوه زندگی بیمارانی که کلیه خود را از دست داده اند بلکه برای کاستن ازتماس بیماران با کسانی که در بیمارستان آلوده میباشند وکمتر نمودن برخورد این بیماران با ویروس ایجاد کنند بیماری کرونا پیشنهاد مینمایم :کسانی که توانائی دارند و می خواهند ،بجای آمدن به بخش های همودیالیز بیمارستان ها در منزل خود درمان نگهدارنده با همویالیز را پیگیری نمایند تا هم از بلای بیماری کرونا بدورتر باشند و هم شیوه زندگی آنان پذیرفتنی تر گردد.

برای دیالیز در منزل اگر همراهان بیمار آماده باشند میتوان به آنان نیزاین آموزش را داد که کار تکنسین دیالیز را انجام دهند و بدینگونه ازوابستگی بیمار به پزشک و پرستار نیزکاسته خواهد شد که خود به بازگشت بیماربه زندگی بهتر کمک ارزنده ای میباشد ،در دراز مدت نیز شاید امیدی برای همودیالیزنگهدارنده در منزل را ببار آورد که پس ازپیوند کلیه بهترین وارزانترین راه درمان جایگزینی کلیه خواهد بود.بایسته است سازمان هائی که هزینه درمان جایگزینی کلیه رابه بیمارستان ها می پردازند،به بیمارانی که در منزل خود دیالیز میگردند برابر هزینه درمان با دیالیزدر بیمارستان ،برای هزینه درمان در منزل پرداخت بنمایند تا این پیشنهاد عملی باشد.

بیشتر بخوانید...
ایران رتبه اول جهان در پیوند کبد

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )