جهان صنعت نیوز: از سویی دیگر استارتاپ ها به راستی به دولت کمک کرده اند و دولت حق دارد که شعار حمایت از استارتاپ ها را سر بدهد. استارتاپ ها بیکاری را تا حد زیادی کاهش داده است، جوانان بیکار به جای اینکه در جستجوی کار باشند، خود کارآفرینی کرده و چند نفر دیگر را نیز به کار گماردند.

حداقل ۳ الی ۴ سال خودشان و کارمندانشان شاغل هستند؛ چراکه امکان شکست خوردن استارتاپ‌ها پس از مدتی بسیار زیاد است.  از سویی دیگر ایران آنطور که ادعا می شود بهشت استارتاپ‌ها به شمار نمی رود مگر آنکه از همان ابتدا کارآفرینان به منابع قدرت دسترسی داشته باشند؛ سرمایه، رانت دولتی، حمایت آقا زاده ها و ارتباطات قوی با نهادهای حکومتی موجب بقای استارتاپ‌ها بوده و ضامن رشد آنها می شود. دیگر استارتاپ هایی که به این منابع قدرت دسترسی ندارند تا سقف معینی رشد می کنند و گویی یک شقف شیشه ای برایشان وجود دارد که از آن بیشتر نمی توانند رشد کنند.

به طور کلی اکوسیستم استارتاپ‌ها در اختیار منابع قدرت است و بدون آن امکان توسعه این کسب و کارهای مجازی وجود ندارد.

اگرچه در گذشته امکان آزمون و خطا برای استارتاپ‌ها در ایران زیاد بوداما اکنون دیگر با کپی کردن نسخه های موفق استارتاپ های خارج از کشور و موفقیت بسیاری از استارتاپ ها در ایران دیگر چنین امکانی وجود ندارد. در مجموع سرمایه گذاران نیز به کپی استارتاپ‌های موفق خارجی بیشتر علاقه نشان می دهند تا ایده های بکر و تازه. به همین دلیل شاهد رشد روزافزون استارتاپ های کپی شده از نمونه های موفق خارجی هستیم.

محمود محمدی-مشاور کسب و کارهای مجازی

 

0/5 ( 0 نظر )
بیشتر بخوانید...
جدیدترین راهکار دولت برای مهار تورم و ساماندهی سود بانکی