به گزارش جهان صنعت نیوز:   بررسی نتایج طرح  «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در سال 1400 نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

سال گذشته تعداد 44549 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به سال گذشته حدود 16.2 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 7.8 واحد بوده است.

تعداد 5683 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال 1400 صادر شد که نسبت به سال 99 حدود 17.7 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال 1400 بالغ ‌بر 8678 هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال 99 حدود 9 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1527 مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در سال 1400 تعداد 395141 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به سال 99 حدود 19.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 3.1 واحد بوده است‌.

تعداد 127791 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طی سال گذشته صادر شد که نسبت به سال قبل از آن حدود 26.7 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال 1400 حدود ٧٦٣٢٤هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته 18.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 597 مترمربع بوده است.