چرا در نهمین انتخابات اتاق های بازرگانی جوانگرایی ضروری است؟
چرا در نهمین انتخابات اتاق های بازرگانی جوانگرایی ضروری است؟

علی شریعتی کارگروه صنایع غذایی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می گوید: داشتن تجربه و دانش شرط لازم برای حضور در انتخابات اتاق های بازرگانی است،اما کافی نیست.