به گزارش جهان صنعت نیوز: حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری درباره مسکن کارگران گفت: قیمت مسکن طی سال های اخیر به شکل فزاینده ای افزایش یافته است. بخش مسکن محور تحولات اساسی اقتصادی در کشور است و حتی جنبه های فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرارداده است. قیمت افسار گسیخته مسکن در چند دهه گذشته یکی از معضلات اساسی برای کشور است. درست است که بخش مسکن به عنوان بنگاه بزرگ بخش های زیادی را درگیر می کند.

وی بیان کرد: در حوزه کارگری در بخش مسکن مشکلات زیادی داریم. حدود 30درصد جمعیت کشور مستأجر هستند. در کشورهای خارجی خانه های استیجاری وجود دارد که برای دولت است و دولت آنها را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می دهد که آنها فشارمالی عمده ای را احساس نکنند. این را در ایران شاهد نیستیم. تورم بسیار زیاد در حوزه مسکن کار را برای کارگران سخت کرده است.متأسفانه تورم مسکن اینقدر بالاست که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود.

 حاج اسماعیلی گفت: افزایش قیمت مسکن تا حدی بوده است که کمک های دولت در این زمینه کار ساز نبوده است.  به طور مثال وام هایی که در قالب ودیعه مسکن پرداخت شد, به تمام افراد نیازمند نرسید و موثر در حل مشکل مسکن نبود.

وی بیان کرد: دولت باید با ارائه مسکن استیجاری با قیمت ارزان در اختیار مردم و از سوی دیگر با پرداخت حساب و کتاب دار وام ودیعه مسکن بخشی از مشکلات کارگران را حل کند. دولت همچنین می تواند از واگذاری زمین های ارزان به سمت ساخت خانه ها کوچک برای کارگران برود.