به گزارش جهان صنعت نیوز: علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در همایش ملی آغاز سال زراعی جدید با عنوان جهش تولید در دیم زارهای کشور، اظهار داشت: با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سه سال پیش برنامه ریزی برای جهش تولید در دیم زارهای کشور شروع شده است به طوری که در سال گذشته در سطحی حدود 670 هزار هکتار کشت دیم انجام شد و امسال دو میلیون و 600 هزاره کتار در دست اجرا داریم

وی افزود: در سال زارعی پیش رو در سطحی حدود 4 میلیون و 200 هزار هکتار اراضی دیم در 21 استان کشور تولید انجام خواهد شد که در صورت داشتن پتانسیل و نیروهای ماهر حتی به 5 رمیلیون هکتار نیز توسعه خواهد یافت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کل اراضی کشور 165 میلیون هکتار است که در حدود 37 میلیون هکتار آن امکان کشت وجود دارد؛ اراضی که در چرخه کشت وجود دارند 18.5 هکتار است.

مهاجر اظهار داشت: طرح جهش تولید در موسسه تحقیقات دیم و سیمیت در حال تحقیق وبررسی است تا علی رغم بارش بارندگی ها در کشور بتوانیم تولید در دیم زارهای کشور را توسعه دهیم.

وی گفت: این طرح در دو سال در سطحی حدود دو میلیون و 600 هزار هکتار پوشش داد که امسال امیدواریم بتوانیم براساس اقدامات انجام شده به رکورد خوبی دست یابیم و تا 5 میلیون هکتار توسعه دهیم.

این مقام مسئول گفت: خرید تضمینی گندم کشور از مرز 6 میلیون تن گذشته است اما این امیدواری وجود دارد که بتوانیم تا هفت میلیون تن خرید تضمینی گندم درسال جاری داشته باشیم.