به گزارش جهان صنعت نیوز: نرخ بیکاری کشور نیز در زمستان 1400، به 4/9 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/0 واحد درصد کمتر است. گزارش حاضر که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده به بررسی آخرین تغییرات بازار کار کشور در زمستان سال 1400 می‌پردازد.

نرخ مشارکت اقتصادی

جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور در پایان سال 1400 با افزایش 721 هراز نفری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود 3/63 میلیون نفر رسیده است. با وجود افزایش 2/1 درصدی جمعیت 15 ساله و بیشتر در زمستان 1400 نسبت به زمستان 1399، جمعیت فعال کشور با کاهش حدود 1/0 درصدی مواجه شده است. کاهش جمعیت فعال کشور در پایان سال 1400 نسبت به سال 1399، به دلیل کاهش حدود 112 هزار نفری جمعیت فعال زنان بوده است. جمعیت فعال مردان نیز حدود 82 هزار نفر افزایش یافته است. از کل جمعیت فعال کشور در زمستان 1400، سهم جمعیت فعال زنان حدود 16 درصد بوده (کاهش 4/0 درصدی در مقایسه با زمستان 1399) و سهم جمعیت فعال مردان با افزایش 4/0 درصدی در مقایسه با زمستان 1399 به حدود 84 درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور در زمستان 1400 حدود 41 درصد است که نسبت به زمستان 1399 حدود 5/0واحد درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در زمستان 1400 نیز به ترتیب 8/12 درصد و 68 درصد بوده که برای هر دو آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 5/0واحد درصدی همراه بوده است.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در پایان سال 1400 با کاهش 3/0 واحددرصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 4/9 درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان در زمستان 1400 در مقایسه با زمستان 1399 با کاهش 6/1 واحددرصدی به 9/14 درصد رسیده؛ این درحالی است که نرخ بیکاری مردان طی بازه مورد بررسی بدون تغییر بوده است. در واقع کاهش نرخ بیکاری زنان منجر به کاهش نرخ بیکاری کل کشور شده است. شایان ذکر است همزمان با کاهش 82 هزار نفری تعداد زنان بیکار در کشور، تعداد شاغلان زن نیز تقریبا 29 هزار نفر کاهش داشته است. نرخ بیکاری زنان به مراتب بالاتر از مردان و دارای اختلاف حدود 5/6 واحددرصدی است.

تعداد بیکاران

جمعیت بیکار کشور تا پایان سال 1400 با کاهش حدود 69 هزار نفری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به 41/2 میلیون نفر رسیده است. از این تعداد 604 هزار نفر معادل 25 درصد را زنان و 81/1 میلیون نفر معادل حدود 75 درصد را مردان تشکیل می‌دهند. جمعیت زنان بیکار در زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه سال 99 حدود 82 هزار نفر (12 درصد) کاهش یافته و در مقابل جمعیت مردان بیکار نیز در زمستان 1400 با افزایش حدود 14 هزار نفری (8/0 درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. شایان ذکر است، سهم زنان از کل جمعیت بیکار کشور تا پایان سال 1400، کاهش 6/3 واحد درصدی را تجربه کرده که باعث افزایش سهم مردان به همین میزان طی بازه مورد بررسی شده است.

تعداد و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله

جمعیت جوانان بیکار 18 تا 35 سال تا پایان سال 1400، حدود 6/1 میلیون نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 93 هزار نفر (معادل 2/1 درصد) کاهش یافته است. از این میزان به ترتیب حدود 71 درصد و 29 درصد را مردان و زنان تشکیل داده‌اند. جمعیت زنان و مردان بیکار گروه سنی 35-18 ساله در زمستان 1400 در مقایسه با زمستان 1399 به ترتیب حدود 2/74 هزار نفر و 19 هزارنفر کاهش یافته است. نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در پایان سال 1400، 6/16 درصد بوده که در مقایسه با زمستان 1399، 2/0 واحد درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه سنی 18 تا 35 ساله، در مقایسه با نرخ بیکاری کل جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور به ترتیب حدود 6/11 واحد درصد و 9/5 واحد درصد بالاتر بوده است. نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه جوانان 35-18 ساله در زمستان 1400 به ترتیب 5/26 درصد و 1/14 درصد است که نسبت به زمستان 1399 به ترتیب 5/2 واحد درصد کاهش و 3/0 واحد درصد افزایش یافته است. در زمستان 1400 حدود 68 درصد بیکاران کشور متعلق به گروه سنی 35-18 ساله بوده است و از این میزان 64 درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

تعداد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

حدود 38 درصد معادل حدود 918 هزار نفر از کل جمعیت بیکار را در پایان سال 1400، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش حدود 43 هزار نفری (4/4 درصد) همراه بوده است. از رقم مذکور حدود 47 درصد را زنان و 53 درصد را نیز مردان تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری زنان در میان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی 15 ساله و بیشتر در زمستان 1400 به 8/20 درصد رسیده که نسبت به نرخ مدت مشابه سال قبل 7/2 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان نیز با کاهش 1/1 واحد درصدی مواجه شده و به 13 درصد رسیده است. در زمستان 1400، تعداد زنان و مردان بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی 15 ساله و بیشتر نسبت به زمستان 1399 به ترتیب کاهش حدود 53 هزار و افزایش حدود 11 هزار نفری را تجربه کرده است.

ترکیب اشتغال بر حسب بخش‌های اقتصادی

در پایان سال 1400 بخش خدمات با سهم حدود 52 درصدی بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب 6/33 درصد و 5/14 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر را از آن خود کرده‌اند. همچنین در زمستان 1400 از سهم شاغلان بخش کشاورزی (کاهش 3/1 واحد درصدی) و صنعت (کاهش 2/0 واحد درصدی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده و در مقابل به سهم شاغلان بخش خدمات (5/1 واحد درصد) افزوده شده است. خالص اشتغال ایجادشده در زمستان 1400 در مقایسه با زمستان 1399 حدود 38 هزار نفر بوده که برای بخش خدمات مثبت و معادل 364 هزار نفر و برای بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی 288 هزار نفر و منفی 38 هزار نفر بوده است.

تصویر اشتغال در تهران

جدول 1 نرخ مشارکت، بیکاری و نسبت اشتغال (شاغلان به جمعیت فعال) استان تهران را در زمستان 1400 در مقایسه با زمستان 1399 نشان می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران در زمستان 1400، 8/40 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 7/0 واحد درصدی داشته است. مقایسه نرخ مشارکت استان تهران و نرخ مشارکت کل کشور در زمستان 1400 نشان می‌دهد که این رقم از نرخ مشارکت کل کشور حدود 4/0 واحد درصد بیشتر است. نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران در پایان سال 1400، شش درصد بوده که این نرخ در مقایسه با پایان سال 1399 کاهش یک واحد درصدی را تجربه کرده است. مقایسه این نرخ با نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری استان تهران نسبت به کل کشور حدود 4/3 واحد درصد کمتر است. در زمستان 1400 به ترتیب 4/38 درصد و 6/36 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران و کل کشور مشغول به کار بوده‌اند (نسبت اشتغال). این نسبت در مقایسه با زمستان 1399 با افزایش 1/1 واحد درصدی برای استان تهران و کاهش 3/0 واحد درصدی برای کشور همراه بوده است.

 

جدول 1. مقایسه مشارکت اقتصادی، بیکاری و اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر کل کشور و استان تهران در زمستان 1400 (درصد)

 

شرح

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری

نسبت اشتغال

تهران

کل کشور

تهران

کل کشور

تهران

کل کشور

زمستان 1400

8/40

4/40

6

4/9

4/38

6/36

زمستان 1399

1/40

9/40

7

7/9

3/37

9/36