به گزارش جهان صنعت نیوز:   از بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در دومین جلسه هم اندیشی دوره ای با صاحبنظران و اساتید اقتصادی با اشاره به اضلاع اصلاحات اساسی در بانکداری گفت: ارتباط دولت با بانک مرکزی، بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مردم نیازمند اصلاحات اساسی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این مسیر به‌طور حتم از نظرات صاحبنظران اقتصادی نیز بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزی، گفت: رابطه دولت با بانک مرکزی در موضوعات مختلفی از جمله تنخواه، خرید ارز حاصل از صادرات نفتی و بانکدار بودن دولت تعریف شده و لازم است برای رابطه بهینه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. 

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز بیان‌داشت: یکی از مهمترین ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در زمینه ناترازی بانک‌ها در قالب اضافه برداشت است که برخی بانک‌ها در این زمینه دچار ضعف‌های متعددی هستند و در این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت جدی هستیم.

وی تاکید کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم‌ برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه‌داد: بنابراین بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص در یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. 

وی افزود: در سراسر جهان اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.

صالح آبادی در بحث ارتباط بانک‌ها با مردم به موضوعات شرعی و عقود قراردادها پرداخت و گفت: در این خصوص موضوعات مهم و متعددی وجود دارد که نمونه‌ای از آن عقود بانکی بر مبنای اصول فقهی و اسلامی است. 

برپایه این گزارش، صاحبنظران اقتصادی در این جلسه با تشریح و تحلیل موضوعات، نقش متداول بانک های مرکزی در جهان برای ایجاد ثبات اقتصادی و درگیر نبودن مستقیم در مقوله رشد اقتصادی، الزامات و راهکارهای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد راه کارهای پیشنهادی خویش را ارائه کردند.