به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در دی ماه 1400به 3.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.4 واحد درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1400 برابر 42.4 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 41.6 درصد برای دهک نهم تا 45.2 درصد برای دهک‌های اول و دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 55.7 درصد برای دهک دهم تا 56.5 درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین 33.7 درصد برای دهک اول تا 38.4 درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.4 واحد درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش داشته است.