جهان صنعت نیوز| اعتبارات اصلی فصل بیمه ‌های اجتماعی در لایحه بودجه، حدود ۳۴۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷، رشدی حدود ۳،۱۷ درصد را نشان می‌ دهد. این افزایش در حالی صورت‌ گرفته که برخی برنامه ‌ها با کاهش شدید رو به ‌رو بوده است. مرور این بودجه ها حاکی از سیاست خاص دولت است که می ‌توان آن را بازتاب بند «ز» تبصره «۱۷» لایحه (ساماندهی معافیت‌ های بیمه ‌ای) و سیاست کاهش بودجه‌ های حمایتی در حوزه بیمه ‌ای دانست.

در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه ‌های اجتماعی)» آمده است؛ امور رفاه اجتماعی متشکل از پنج فصل «امداد و نجات، بیمه ‌های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی و تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی» است.

طبق این گزارش، این بخش از امور ده‌ گانه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۵،۲۹ درصد از مجموع اعتبارات امور یادشده را به خود اختصاص داده است، شامل برنامه‌ های متنوعی در حوزه‌ های مختلف اجتماعی است؛ از این میان، برنامه‌ های مرتبط با بیمه‌ های اجتماعی که موضوع گزارش حاضر است، فقط به فصل «بیمه‌های اجتماعی» محدود نبوده است و بخش قابل توجهی از اعتبارات فصل «حمایتی» نیز به این موضوع اختصاص دارد.

بنابراین در این گزارش جهت ارجاع به برنامه‌ های یادشده (فارغ از اینکه در کدام فصل قرار دارند)، از عنوان «حوزه بیمه ‌های اجتماعی» استفاده می‌ شود. بر این اساس، کل اعتبارات حوزه بیمه‌ های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (بدون در نظر گرفتن اعتبارات متفرقه) بیش از ۷۹ درصد از اعتبارات امور رفاه اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: اعتبار امور ده‌گانه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۳،۸۴۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۱۰درصد رشد داشته است، ضمن آنکه در این لایحه، حدود ۱،۱۳۴ هزار میلیارد ریال (با احتساب درآمدهای اختصاصی) به امور رفاه اجتماعی اختصاص ‌یافته که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۳،۲۵ درصد رشد داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌ های ملجس نشان می‌ دهد؛ اعتبارات کل حوزه بیمه‌های اجتماعی (اعم از اعتبارات آن ذیل امور رفاه اجتماعی و اعتبارات متفرقه انتقال ‌نیافته) در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۹۴۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۹،۲۶ درصد رشد داشته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بخشی از اعتبارات حمایتی که به موضوع بیمه مرتبط است، یعنی کمک‌ های دولت به بازنشستگان دولت و صندوق ‌های کشوری و لشکری، در مجموع حدود ۲،۵۵۶ هزار میلیارد ریال را شامل شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ (با مبلغ ۵،۴۱۰ هزار میلیارد ریال) افزایشی بیش از ۳۵ درصد را تجربه کرده است.

همچنین برنامه هزینه ‌های مربوط به بازنشستگان دولت که عموما به پاداش بازنشستگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دارد. این برنامه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با کاهشی ۸۱ درصدی مواجه شده است؛ علت این موضوع نیز احتمالا به دلیل کاهش تعداد بازنشستگان مشمول این برنامه بوده است.

رئیس جمهوی لایحه بودجه ۱۳۹۸ را با سقف ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) در دی ماه تقدیم مجلس کرد.