به گزارش جهان صنعت نیوز:  از سازمان امور مالیاتی کشور  «محمد مسیحی» با اشاره به آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان، ۱۵ آبان‌ماه امسال است.

وی خاطرنشان‌کرد: اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی مکلفند صورت معاملات خود را در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir برای سامانه معاملات فصلی ارسال کنند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: عدم ارسال صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی موجب جریمه می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.