به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است که پس از بررسی‌های به عمل آمده، سال ١٣٩٥ به عنوان سال پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه جدید) ارائه می‌شود.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان ١٣٩٩ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است.

لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه ی داده‌های قطعی سال ١٣٩٩ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩, ٤ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٦٧.٧ درصد) حدود ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٣.٣درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١٠.٨درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی و …» (٢,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه گرانبها و …» (٧٥.٢ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩٨, ٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٤٠٧.٥ درصد) حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣٧.٢ درصد) حدود ٦.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و …» (٠,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٦٥٤.٠ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٤١٢, ٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٤٧.١ درصد) واحد ٦٥.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٣٦.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه ی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (٠,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها و…» (٤٩٥.٣ درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست از اینجا مراجعه کنید.