به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس آخرین داده‌های اعلامی بانکی مرکزی، دارایی خارجی بانک مرکزی در خرداد سال گذشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، در خرداد ۹۸ نیز ۴۵۲ هزار میلیارد تومان و در خرداد امسال برابر ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین دارایی خارجی در خرداد ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۱.۶ درصد، در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن نیز ۱۹.۹ درصد و در خرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد امسال برابر ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با اسفند سال گذشته ۳۵.۱ درصد رشد داشت.

براساس این گزارش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره مذکور به رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در خرداد امسال به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۱ درصد رشد داشته است. همچنین سپرده بخش دولتی  نزد این بانک در خردادماه امسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴.۹ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۹ نیز ۶.۴ درصد کاهش داشت. 

در مجموع می‌توان گفت که دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی، در خرداد امسال یک هزار و ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۵.۲ درصد و در خرداد ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۸ درصد رشد داشته است.