به گزارش جهان صنعت نیوز: فاطمه کاهی با بیان اینکه تمام جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند، گفت: تلاش های تیم های تعمیراتی و فنی برای اتصال تعداد ۶۰ جایگاه که عمدتا در نقاط دور افتاده و کم تردد هستند ادامه دارد.

به گفته وی هیچکدام از کارت های سوخت دچار مشکل نشده و سهمیه افراد در کارت ها محفوظ مانده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در خصوص تهران نیز گفت: همه جایگاه ها در تهران به سامانه هوشمند سوخت متصل شده است.