به گزارش جهان صنعت نیوز: حزب مردم سالاري با انتشار بيانيه اي ضمن استقبال از خروج نيروهاي بيگانه از افغانستان، نسل کشي در پنجشير را محکوم کرد و خواستار عدم پذيرش دعوت طالبان براي حضور مقامات جمهوري اسلامي در مراسم تشکيل دولت توسط اين گروه تروريستي شد. متن بيانيه بدين شرح است: 
تحولات اخير افغانستان را از اين جهت که موجب خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور شد مثبت ميتوان ارزيابي کرد اما اگر خروج نيروهاي آمريکايي با تداوم ثبات و امنيت در افغانستان همراه بود، موجب خشنودي بيشتر مردم افغانستان ميشد. خروج آمريکا از افغانستان پس از بيست سال و بازگشت همان گروهي به قدرت که آمريکاييها براي سرکوب آنها به افغانستان رفته بودند اثبات کرد که دموکراسي و ثبات و امنيت پايدار، هيچگاه از طريق نيروهاي خارج از يک کشور حاصل نميشود و ايجاد دموکراسي و ارتقاي فرهنگ سياسي و اجتماعي بين همه اقشار جامعه، صرفا با پذيرش از بطن ملت امکانپذير است که اگر اينگونه نباشد، شاهد دوام و ثبات آن نخواهيم بود. در چنين شرايطي، وقتي حاکميت نيز در مقابل طالبان عقب نشست، مردم نيز که شاهد فساد و ناتواني حاکمان بودهاند، توان و انگيزهاي براي مقابله با دشمنان نخواهند داشت و حاصل آن شکست باورها و روياهايي بود که مردم افعانستان در دو دهه گذشته پيگير آن بودند.
 در اين ميان، نيروهاي احمد مسعود در پنجشير چراغ مقاومت را روشن نگاه داشتند تا در شرايطي که طالبان، بدون مشاهده هيچ مقاومتي در مقابل خود، پيشروي خود و بازگشت به قدرت را حاصل پذيرش اين گروه توسط ملت افغانستان وانمود ميکنند، مقاومت پنجشير، مهر باطلي بر ادعاهاي طالبان بزند و نور اميد را در دل آزادگان زنده کند. شايد توان نيروهاي احمد مسعود براي مقابله با طالبان که کل افعانستان را به جز ولايت پنجشير تسخير کردهاند قابل مقايسه نباشد اما همين اميدي که در دل مردم افغانستان زنده شد همچون مقاومت احمدشاه مسعود در مقابل نيروهاي متجاوز شوروي در تاريخ ثبت خواهد شد تا نشانهاي بر عدم حقانيت طالبان و حاميان آن باشد. اين مقاومت چنان بر طالبان و حاميانش گران آمد که به حمله و نسلکشي در پنجشير روي آوردند و حامي اصلي طالبان يعني پاکستان نيز به کمک آنها شتافت تا در تسخير پنجشير، به آنها ياري دهد تا لکه ننگ ديگري بر کارنامه دولت پاکستان در حمايت از تروريستها ثبت شود. 
دولت ايران نيز که همواره خود را ياور مظلومان ميداند و هنوز زخمهايي که طالبان دو دهه پيش در کنسولگري ايران در مزار شريف بر عزيزان ما وارد کردند فراموش نکرده، متاسفانه در  برابر نسلکشي در پنجشير بيتفاوت ايستاد. هرچند از زمان آغاز تلاش طالبان براي قدرت گرفتن در افغانستان، تنها يک بار سخنگوي وزارت امور خارجه، حملات به پنجشير را محکوم کرد ولي هيچگاه شاهد اعلام حمايت جمهوري اسلامي از مقاومت احمد مسعود نبوديم، اما در چنين شرايطي پذيرش دعوت طالبان براي حضور در مراسم معرفي دولت جديد افعانستان، نهتنها به معناي ناديده گرفتن خون شهداي ايران در حمله طالبان به کنسولگري کشورمان است، بلکه چشم بستن بر واقعيتهاي جامعه امروز افغانستان و به معناي فراموشي شعار حمايت از مقاومت مظلوماني همچون احمد مسعود و يارانش در دره پنجشير است که چراغ مقاومت را روشن نگاه داشتهاند. 
شکي نيست که افکار عمومي اکثريت مردم ايران و حتي اتباع افغان مقيم ايران و زنان و مردان همه ملتهاي آزاديخواه قطعا به دنبال دولت فراگير و برآمده از اکثريت مردم و طرفدار صلح و آرامش بودهاند و مخالف هر نوع خشونت هستند لذا دولت جديدي که از سوي طالبان معرفي ميشود به هيچ وجه نماينده تمام عقايد، مذاهب، قوميتها و گروههاي افغانستان نيست و حتي مورد رضايت افراد نسبتا مستقلي همچون حامد کرزاي و عبدالله عبدالله براي مشارکت در ايجاد دولت جديد افغانستان نيز نخواهد بود به همين خاطر ما نبايد شاهد تشکيل دولتي با نگرشها و برداشتهاي افراطي از دين اسلام و نماينده يک فرقه خشونتطلب در مرزهاي شرقي کشور باشيم. 
بي شک پذيرش دعوت طالبان توسط مقامات جمهوري اسلامي، نتيجهاي جز رسميت بخشيدن به حكومت اين فرقه تروريستي ندارد و در کارنامه مسئولان و تصميمگيران  به ويژه در ابتداي روي کار آمدن دولت جديد ثبت خواهد شد.