به گزارش جهان صنعت نیوز:   تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در خرداد سالجاری حدود هشت میلیون  فقره چک به ارزش ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ و ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، حدود ۷.۲ میلیون فقره با ارزش ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۱۳.۵ درصد افزایش دارد. 

در کنار چک‌های وصولی ۷۷۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۱۵.۳ و ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است.

البته، آمارها حاکی از آن است در سومین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است؛ به طوریکه در خرداد ماه سال‌جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۹.۷ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه کند. 

 این آمار حاکی از آن است که وضعیت وصول چک‌ها در خرداد ماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. اما با وجود رشد چک‌های برگشتی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در خرداد ماه سال گذشته نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای تقریبا ۱۱.۱ درصد بوده که این نسبت در خرداد ماه سال جاری کاهش یافته است.

رونق اقتصاد در سومین ماه سال 

 از سوی دیگر، افزایش تعداد چک‌های مبادله در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که وضعیت سومین ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۶.۲۵ درصدی در تعداد چک‌های صادر شده نشان از رونق گرفتن اقتصاد دارد. 

علاوه بر این، ارزش چک‌های مبادله شده در خرداد ماه سالجاری نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۷ درصدی داشته است و ارزش چک‌های مبادله شده در سومین ماه سالجاری نسبت به خرداد سال گذشته، ۳۰.۶ درصد زیاد شده که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه گذشته رشد کرده است.

همچنین، آمار چک‌ها در استان تهران نشان می‌دهد که حدود ۲.۵ میلیون فقره چک با ارزشی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطوح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران نیز بیش از ۲.۲ میلیون فقره به ارزش ۹۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۲۱۳ هزار فقره به ارزش ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در خرداد ماه کل کشور بیش از ۷۴۹ هـزار فقـره چـک بـه ارزش ۲۷ هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده  که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۹ و ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.