علی شعبانی * الف- عقل ممتازترین آفریده خداست. مترادف و انگاره ی انسان است. عقل، خود انسان است. انسان بی عقل، عملا وجود معنایی ندارد. به میزان عقل و خرد، فرو رفتگی انسان در حیطه حیوانی یا برکشیدگی او در حیات بالایی قابل ارزیابی است. در تعریف انسان-حیوان ناطق- زبان مترادف عقل دانسته شده است. زبان تجلی عقل و پل پیوند ازلی و ابدی انسان، بی پرابستگی در زمان است.

ب- قلم، زبان/عقل است. پایندگی پدیدارهای عقل به قلم است. آینه ای است که نقش را زیباتر از اصل، واتاب می دهد. قلم، کیفیت و اندازه عقل- کامل، ناقص، فعال، خلاق و…را می نمایاند. قلم، فراخ ترین آینه ی نمایش سیمای عقل است. بی گمان قلم از برترین اعجازهای آفرینش و همان امانت مذکور در قرآن است. بی آن، عقل در حصار جغرافیا و جبر زمان می ماند. قلم خرد و خبر و اندیشه را بی تنگنای زمان به اقصای جهان می رساند. قلم، رسانه است.

ج- قلم مقدس شایسته سوگند، زیبا، شیرین، اعتمادبرانگیر، امید آفرین و لطیف است. قلم باید پالوده، پیراسته و پر آیند و پربار و گیرا باشد. . سخن آلوده به پلشتی و دروغ و زشتی و ناراستی، خیانت به قلم است. آلایندگی مخل سلامت انسان است. قلم، رسالت انسان آزاد آگاه مسوول است

د- قلم بالاترین و ماناترین ثروت است. با تسهیم و تقسیم، تکثیر می شود.

مالک الملک سخن خاقانیم کز گنج نطق
گنج صد خاقان بود در نکته غرای من

قلم ماندگارترین نقش بشر است:

بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

قلم زبان خداست. رسالت و سپاه و سلاح پیامبر است. توتم بشر است. دریچه رهایی از تنهایی است. قلم، خالق صداست که می ماند.

پیشینیان خردمند ما، قلم را به حد قدسیت پاس می داشتند. در روز خبرنگار، به روح ابوالفضل بیهقی، ابن مقفع، حکیم فردوسی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، شهید آوینی، شهید صارمی و صدها از این کاروان فرخنده، درود می فرستیم.
هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار، روز قلم، به اصحاب قلم، خبر ، رسانه، گویندگان و نویسندگان به ویژه خبرنگاران، نویسندگان، گزارشگران و دست اندرکاران رسانه های استان سیستان و بلوچستان و شهرستان ایرانشهر مبارک باد. به حرمت اصحاب قلم، می ایستم و ادای احترام می کنم. سلامت و شادمان و سربلند باشند.