عدم شفافیت در عملکرد سازمان  بنادر و دریانوردی
عدم شفافیت در عملکرد سازمان  بنادر و دریانوردی

مطالبات اتحادیه مالکان کشتی ایران ازسازمان بنادر و کشتی رانی مطرح شد.

جهان صنعت نیوز| اتحادیه مالکان کشتی ایران نامه بالا را به معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ارسال کرد و مطالبات خود را بیان نموده است.