به گزارش جهان صنعت نیوز: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹‬ با استناد به یکی از بندهای سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ و بر اساس نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منضمّ به صورت جلسه مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد را بررسی و ضمن تصویب چهارچوب مذکور مقرر کرد:

۱. طرح معماری بناها و فضاهای شهری پیرامون برج میلاد، در چارچوب مصوب و با رعایت موارد زیر توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تأیید دبیر شورای عالی ملاک اقدام قرار گیرد:

۱-۱. به منظور تحقق اهداف چشم انداز مجموعه برج میلاد و اراضی پیرامون با عنوان «بام فرهنگ، هنر و فناوری تهران و عرصه دیپلماسی فرهنگی» ضروری است کلیه کاربری‌ها و عملکردهای پیشنهادی در طرح در راستای تحقق چشم انداز مذکور باشد.

۱-۲. تمهیدات لازم به منظور حفظ یکپارچگی فضایی محدوده طرح و با عناصر تأثیرگذار هم پیوند پیرامون آن از جمله پارک پردیسان و رود-دره اوین-درکه اتخاذ گردد.

۱-۳. نتایج مربوط به مطالعات پدافند غیر عامل، عارضه سنجی ترافیکی و ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای طرح در محدوده اراضی ۱۲۰ هکتاری (EIA) پس از تأیید در مراجع ذی ربط در اسناد خروجی و پیشنهادهای اجرایی طرح منعکس گردد.

۱-۴. حریم کلیه مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده طرح بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای و همچنین حرایم تدقیق شده گسل‌های متداخل با اراضی بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی در طرح دیده شود. بدیهی است رعایت ضوابط ابلاغ شده ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی در تعیین نوع فعالیت و میزان احداثات عرصه‌های تداخلی با حریم گسل الزامی است.

۲. به منظور تنظیم عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی و منظر شهری و در راستای حفظ یکپارچگی سازمان فضایی طرح در شئون مختلف آن بر تهیه سند جامع برنامه ریزی، اجرا و مدیریت یکپارچه اراضی در طول ساخت و بهره برداری عنوان یکی از اسناد الزام آور طرح تاکید می‌گردد.

۳. ضمن تأکید بر اتخاذ راهکار فوری و کوتاه مدت توسط شهرداری جهت حفظ ایمنی عرصه ۲.۴ هکتاری گودبرداری شده در بخش شمالی مرکز همایش‌ها، بر اولویت اجرای طرح معماری در محل گود مذکور تأکید می‌گردد.