به گزارش جهان صنعت نیوز: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل (138) قانون اساسی، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصلاح کرد.

به موجب مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ از یک صد و بیست هزار تن به یک صد و سی و پنج هزار تومان افزایش یافت همچنین وارادات ماهانه 15 هزار تن تخم مرغ به متناسب با نیاز جامعه و بازار تغییر کرد.

در این مصوبه آمده است: به موجب این اصلاحیه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکت های مباشر دولتی و غیردولتی، نسبت به واردات 135 هزار تن گوشت مرغ با  استفاده از ارز ترجیحی (000ر42 ریالی) و همچنین افزایش واردات تخم مرغ به ماهانه 15 هزار تن به تناسب نیاز جامعه و بازار تا پایان سال 1400 با رعایت جزء (3) بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور از سرجمع اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به این وزارتخانه اقدام نماید.

همچنین تعرفه واردات مرغ قطعه بندی شده موضوع این تصویب نامه 4 درصد تعیین می شود.