به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال ۹۷ حدود  ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم رفته بود که ١٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تن گندم از آن برداشت شد.

در سال ٩٧ علاوه بر مصرف داخل ١٨٩ هزار تن صادرات داشتیم که در برابر آن تنها ١١ هزار و ٧٠٠ تن واردات داشته ایم. 

میزان مصرف خانوارها در این سال ١٠ میلیون و ۴٠٠ هزارتن بود و یک میلیون و ۵٠٠ هزارتن نیز در سایر موارد مصرف شده است. 

خوزستان با تولید یک میلیون و ۵۶٣ هزار تن رتبه نخست تولید گندم در سال ٨٧ را دارد. گلستان، کردستان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ٩۵٩، ٩۵٧ و ٨٣٢ هزارتن در رتبه های بعد تولید گندم قراردارند. 

همچنین استان‌های خراسان رضوی، همدان، آذربایجان غربی، فارس و کرمانشاه به ترتیب با ٨٢٠، ٨٠٣، ٨٠١، ٧٨٨ و ٧۵٢ هزار تن بیشترین میزان تولید گندم در سال ٩٧ را داشتند.