به گزارش جهان صنعت نیوز:  گزیده نتایج فصل زمستان آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴٩ هزار و ۶٠٠ تن، ٥٢.٣ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. 

گوشت گوسفند و بره با ٣۶ هزار و ٣٠٠ تن، بز و بزغاله با ۶ هزار و ٧٠٠ تن و سایر انواع دام‌ها با ٢ هزار و ٣٠٠ تن، به‌ترتیب ٣٨.٣ درصد، ٧ درصد و ٢.٤ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال ۱۳۹٨ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹٧ نشان‌دهنده افزایش ١٦ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. افزایش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل گوسفند و بره ٣٨ درصد، بز و بزغاله ١٦ درصد، گاو و گوساله ٥ درصد، شتر و بچه‌شتر ٢٥ درصد و کاهش مقدار تولید گوشت برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٩ درصد بوده است.

‫نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز همین سال حدود از ١٧ درصد افزایش داشته است.