به گزارش جهان صنعت نیوز:    کمیته ماده دو در جلسه اخیر خود ۸ مصوبه داشت که به شرح زیر است.

۱- مصوبات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۷ به عنوان جایگزین مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد مذکور ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۲ مورد موافقت قرار گرفت.

۲- مهلت استفاده از مفاد بند ۳ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ با هدف مساعدت با صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ تا ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به کشورهای عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۳۱ تمدید می‌گردد.

۳- صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹.۰۸.۳۰ اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۴- زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضائی مندرج در مصوبه ۱۴۰۰.۰۱.۲۱ کمیته ماده دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می‌گردد.

۵- پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکتهای معدنی و فولادی مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکتهای معدنی و فولادی مجاز است.

۶- صادرکنندگانی که بر اساس تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند به میزان سهم سرمایه گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادرات معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷.-۱۴۰۰ و اصلاحیه مربوطه است.

تبصره: سازمان سرمایه گذاری خارجی مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت کلیه اطلاعات سرمایه گذاری خارجی و واحدهای ایجاد شده از محل مشارکت سازمان سرمایه گذاری خارجی و ارسال برخط اطلاعات واحدهای ایجاد شده و اخذ تائیدیه سیستمی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مبنی بر مجاز بودن انتقال سود و اصل سرمایه گذاری از محل صادرات واحدهای فوق اقدام نماید. تا زمان سیستمی شدن، موارد پس از طرح در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد.

۷- مبنای محاسبه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود ارز اسکناس و فروش به شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها با ثبت در سامانه نظارت ارز سنا و سایر روش‌های برگشت ارز تعیین می‌گردد.

۸- پیرو بند ۵ بخش و بسته سیاستی، کمیته اقدام ارزی مجاز است نسبت به تصمیم گیری در خصوص موارد غیرمصرح در بسته سیاستی فوق الذکر اقدام نماید.