به گزارش جهان صنعت نیوز:  تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١۴٠٠ به ۱۱.۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.٢)، ٠.١ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ٣.٠ درصد و اطلاعات و ارتباطات ۴.۲ درصد است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی ١٧.٨ و فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا ۱۶.۳ درصد است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١۴٠٠ به ۴۷.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٨.٧)، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ۴٧.٨ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش اطلاعات و ارتباطات ٢٣.۵ درصد و فعالیت‌های املاک و مستغلات ٢٤.٨ و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا ٨٧.١ درصد و فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی ٧٧.١ است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ (تورم سالانه) به ۴۵.۱ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.٠) ٣.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ١٢.٧ درصد و بیشترین آن مربوط به بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا ٧۶.٢ درصد است.