به گزارش جهان صنعت نیوز:  در نامه بانک مرکزی آمده است؛

پیرو نامه شماره 00/14490 مورخ 22 فروردین 1400 و نامه شماره 00/80629 مورخ 19 خزرداد 1400 در خصوص ابلاغ سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع  جزء 10 بند الف قانون بودجه سال 1400 کل کشور به استحضار می‌رساند در  راستای اجرای بند قانونی فوق الذکر و قانون جهش تولید مسکن حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 11 آبان 1400 مقرر شد؛

سقف فردی تسهیلات مزبوری برای تهران 450 میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 400 میلیون تومان، مراکز استان ها 350 میلیون تومان، سایر شهرها 300 میلیون تومان و روستاها 250 میلیون تومان تعیین می‌شود.

سهمیه ان بانک جهت اعطای تسهیلات مسکن روستایی و شهری موضوع این قوانین در سال جاری مطابق پیوست تعیین می‌گردد.

بانک مرکزی ,