به گزارش جهان صنعت نیوز: در نشست خبری روز یکشنبه علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت مجازی برگزار شد، اولویت واکسیناسیون دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک ماه های انجام واکسیناسیون، اعلام شد.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز یک – شهریورماه ۱۴۰۰

دانشجویان دکترای تخصصی ورودی ۹۷ و پیش از آن با تعداد ۷۴ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۹ و پیش از آن با تعداد ۳۹۶ هزار نفر

دانشجویان دکتری تخصصی عمومی ورودی ۹۵ و پیش از آن با تعداد ۳۲ هزار نفر

جمع این تعداد ۵۰۲ هزار نفر می شود که در شهریورماه واکسن دریافت می کنند.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز ۲ – مهرماه ۱۴۰۰

در این لیست ۹۳۸ هزار نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی قرار دارند.

دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۸ با تعداد ۲۵ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ با تعداد ۱۶۰ هزار نفر

دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۹۶ و ۹۷ با تعداد ۲۷ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۷ و پیش از آن با تعداد ۶۹۲ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۹۹ و پیش از آن با تعداد ۱۶۸ هزار نفر

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز سه – آبان ماه ۱۴۰۰

بر اساس لیست وزارت علوم که در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده، دسته بندی دانشجویان به قرار زیر است:

دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۹ با تعداد ۲۸ هزار نفر

دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۲۷ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۹۳۰ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۹۰ هزار نفر 

به طور کلی در آبان ماه، یک میلیون و ۷۵ هزار دانشجو تحت واکسیناسیون قرار می گیرند.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز چهار – آذرماه ۱۴۰۰

در پایان نیز به گروه دیگری از دانشجویان برای واکسیناسیون به قرار زیر اشاره شده است:

دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۱۴۰۰ با تعداد ۲۸ هزار نفر

دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۱۴۰۰ با تعداد ۱۴ هزار نفر

دانشجویان کارشناسی پیوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۴۵۰ هزار نفر

دانشجویان کاردانی ۴۷۵ نفر

جمع این دانشجویان ۹۶۷ هزار نفر است که در آذرماه واکسینه می شوند.