به گزارش جهان صنعت نیوز:  همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری استخدامی در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۹۸.۱۲.۷ این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکانپذیر نیست.»